Regulamin

 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia umowy najmu samochodów zawieranych przez firmę InCar24.pl z Najemcą, stosuje się go do wszystkich umów najmu.
 2. Najemcą może być osoba, która ukończyła 21 lat, posiada ważne prawo jazdy kat. B lub odpowiednik tej kategorii w prawie jazdy kraju zamieszkania. Wymagany jest dodatkowy dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), w przypadku podmiotów gospodarczych , dokumenty rejestrowe.
 3. Wynajęty samochód nie podlega podnajmowi i udostępnianiu osobom innym niż Najemca oraz osoby upoważnione przez niego.
 4. Wynajętym pojazdem w firmie InCar24.pl zabrania się holowania innych pojazdów, palenia tytoniu oraz przekraczania dopuszczalnej ładowności.
 5. Bez pisemnej zgody Wynajmującego nie wolno przekraczać granicy RP.
 6. Opłaty za wynajem pobierane są z góry. Wymagana jest wpłata kaucji zwrotnej, w wysokości: od 500 do 1200,00 pln
 7. Przekazanie samochodu Najemcy odbywa się po dokonaniu oględzin i podpisaniu umowy. Czynność ta może towarzyszyć także procedurze zwrotu pojazdu.
 8. Najemca zobowiązany jest do zwrotu samochodu z tą samą ilością paliwa, jaką otrzymał, za ewentualne braki uiszcza dodatkową opłatę.
 9. Samochód należy zwrócić w stanie czystym, w innym przypadku Najemca zobowiązany jest pokryć koszt mycia pojazdu w wysokości 70 pln.
 10. Czynsz za najem ustalany jest dobowo, opóźnienie do 1 godziny zwrotu pojazdu nie powoduje naliczania odpłatności za kolejną dobę.
 11. Zamiar przedłużenia umowy winien być zgłoszony minimum 10 godzin przed upływem terminu zwrotu samochodu.
 12. Przedłużenie okresu wynajmu o czas dłuższy niż 24 godziny winno być dokonane w formie pisemnej.
 13. W przypadku zwłoki zwrotu pojazdu mimo braku wyraźnej zgody Wynajmującego na przedłużenie umowy, bądź w wypadku nie poinformowania Wynajmującego o fakcie przedłużenia okresu najmu samochodu, Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 200% wartości czynszu za każdą dobę zwłoki.
 14. Niepoinformowanie Wynajmującego o zamiarze przedłużenia okresu najmu samochodu i nie zwrócenie pojazdu w terminie 24 godzin od momentu zakończenia terminu umowy traktowane jest jako przywłaszczenie pojazdu i zostanie zgłoszone Policji.
 15. W czasie eksploatacji samochodu Najemca zobowiązany jest do: Posiadania dokumentów przewidzianych prawem o ruchu drogowym. Zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie pojazdu i uruchamianie alarmów oraz blokad). Wykonywania własnym kosztem obsługi standardowej pojazdu, czyli sprawdzanie i ewentualnie uzupełnienie płynu chłodzącego oraz oleju silnikowego. Uzupełniania płynu w spryskiwaczu. Kontroli sprawności świateł i ewentualnie wymiany żarówek czy lamp halogenowych.
 16. W przypadku kradzieży, włamania lub uszkodzenia pojazdu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego oraz najbliższa placówkę policji i uzyskać dokument (poświadczenie) o wynikłych stratach. Uszkodzenie lub utrata pojazdu, bez względu na sprawcą tzw. „udział własny w szkodzie” – 2000,00 PLN przy opłacie uszkodzenia z OC -oraz 2.000,00 PLN  przy opłacie z AC (utrata kaucji).
 17. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za brak części oraz wyposażenia, dodatkowo za szkodę spowodowaną niewłaściwym użytkowaniem pojazdu. Za utratę lub uszkodzenie, wyposażenia audio-video, elementów zestawu nawigacji satelitarnej, bądź dokumentów czy kluczyków pojazdu Najemca zobowiązany jest uiścić dodatkowa opłatę: 500,00 pln dokumenty samochodu , klucze 800,00 pln elementy wyposażenia audio (zmieniarka, odtwarzacz, pilot, panel) 1200 zestaw GPS,inne element wg. kalkulacji.
 18. W czasie obowiązywania umowy najmu pojazdu Najemcy zabrania się dokonywania napraw i przeróbek. O zaistniałej awarii pojazdu należy bezzwłocznie powiadomić Wynajmującego.
 19. W przypadku umowy najmu długoterminowego dopuszcza się dokonywania czynności serwisowych oraz napraw samochodu tylko w porozumieniu z Wynajmującym wyłącznie w punktach serwisowych wskazanych przez Firmę InCar24.pl. Koszt usunięcia awarii w przypadku umów długoterminowych ( z wyłączeniem trwania okresu gwarancyjnego) ponosi podmiot/osoba wynajmująca pojazd.
 20. Jeżeli uszkodzenie pojazdu nastąpić o w wyniku kolizji Najemca zobowiązany jest powiadomić policje oraz Wynajmującego, jeżeli jazda pojazdem jest niemożliwa odholować pojazd na parking strzeżony lub do siedziby Wynajmującego. Zabrania się podejmowania samodzielnie decyzji w kwestii odholowania pojazdu z miejsca kolizji.
 21. W sytuacji powstania w czasie trwania umowy najmu samochodu szkody komunikacyjnej , bez względu na sprawcę wynajmujący ponosi koszt tzw. „udziału własnego w szkodzie” –2000,00 PLN przy opłacie uszkodzenia z OC -oraz 2.000,00 PLN  przy opłacie z AC (utrata kaucji).W sytuacji wystąpienia szkody komunikacyjnej z winy Najemcy w czasie trwania umowy i dalszego jej kontynuowania ponowne pobranie kaucji na pozostałą część okresu wynajmu następuje  tylko i wyłącznie z karty kredytowej osoby ( podmiotu) wynajmującej pojazd.
 22. W poniżej wymienionych przypadkach Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powstałe straty: ( obowiązuje wtedy  wyłączenie całkowite ubezpieczyciela za szkodę).
 23. Kradzież pojazdu, w którym nie zostały uruchomione zabezpieczenia. Kradzież w wyniku, której utracone zostały dokumenty, kluczyki. Szkody powstałe w sytuacji, gdy prowadzącym pojazd była osoba niewymieniona w umowie najmu czy aneksie do umowy. W wypadku, kiedy kierowca był pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków, środków psychotropowych, prowadził pojazd bez ważnego prawa jazdy lub zbiegł z miejsca wypadku. Umyślne uszkodzenia pojazdu. Uszkodzenie pojazdu w wyniku przekroczenia prędkości, lub innego naruszenia przepisów o ruchu drogowym .Druga lub kolejna szkoda powstała z winy Najemcy w czasie trwania umowy jeżli jest to umowa na okres poniżej 6-ciu miesięcy.
 24. Zniesienie udziału własnego w szkodzie – od 30,00 PLN/dzień do 50,00 PLN/dzień w zależności od grupy pojazdu, jednak nie mniej niż 5-cio krotność dobowej stawki.
 25. Koszty naprawy ogumienia oraz wymiany żarówek w reflektorach podczas eksploatacji samochodu przez Najemcę pozostają po Jego stronie. stronie Najemcy.
 26. Za wszelkie wykroczenia drogowe powstałe w czasie trwania umowy ( zarejestrowane np. przez fotoradar) odpowiada wyłącznie Najemca .
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Polityka Prywatności AKCEPTUJĘ